top of page

CHILDREN LEARN IN MANY DIFFERENT WAYS

Updated: Jun 24, 2023

Vietnamese translation below

---------------------------------------

Howard Gardner has identified eight types of intelligences and may add others. Arts-intergrated learning experiences enable children to more fully develop a wide range of skills and understandings.

- Linguistic intelligence involves sensitivity to spoken and written language, the ability to learn languages, and the capacity to use language to accomplish certain goals.

- Logical-mathematical intelligence consists of the capacity to analyze problems logically, carry out mathematical operations, and investigate issues scientifically.

- Musical intelligence involves skill in the performance, composition, and appreciation of musical patterns.

- Bodily-kinesthetic intelligence entails the potential of using one's whole body or parts of the body to solve problems.

- Spatial intelligence involves the potencial to recognize and use the patterns of wide space and more confined areas.

- Interpersonal intelligence is concerned with the capacity to understand the intentions, motivations, and desires of other people. It allows people to work effectively with others.

- Intrapersonal intelligence entails the capacity to understand onceself, to appreciate one's feelings, fears, and motivations.

- Naturalist intelligence enables human beings to recognize, categorize, and draw upon certain features of the environment. (Gardner, 1999: pp. 41-43,52)


 

TRẺ HỌC HỎI THEO RẤT NHIỀU CÁCH KHÁC NHAUHoward Gardner đã khám phá ra việc trí thông minh được xếp thành 8 loại, có có thể còn có nhiều hơn nữa. Các kinh nghiệm về học tập khi kết hợp với nghệ thuật cho phép trẻ phát triển đầy đủ hơn các kỹ năng và sự hiểu biết.

- Thông minh ngôn ngữ liên quan đến sự nhạy cảm của trẻ đối với việc nói và viết, khả năng học ngôn ngữ và khả năng sử dụng ngôn ngữ để thực hiện những mục tiêu nhất định.

- Thông minh logic toán học bao gồm khả năng phân tích các vấn đề một cách logic, thực hiện các hoạt động toán học và nghiên cứu các vấn đề một cách khoa học.

- Thông minh âm nhạc liên quan đến kỹ năng trình diễn, sáng tác và đánh giá được các giai điệu âm nhạc.

- Khả năng vận động cơ thể đòi hỏi việc sử dụng toàn bộ hay một phần cơ thể để giải quyết vấn đề.

- Thông minh không gian liên quan đến tiềm năng nhận biết và sử dụng các thiết kế của không gian lớn và các không gian hẹp khác nhau.

- Năng lực tương tác quan tâm đến khả năng hiểu được ý định, động lực và mong muốn của người khác. Nó cho phép trẻ tương tác tốt khi làm việc với những người khác.

- Năng lực tự nhận thức bản thân đòi hỏi khả năng hiểu về bản thân, đánh giá cao cảm xúc, nỗi sợ hãi và động lực ở một người.

- Thông minh tự nhiên cho phép con người nhận ra, phân loại và rút ra những đặc điểm nhất định của môi trường. (Gardner, 1999: trang 41-43,52).15 views0 comments

Comments


bottom of page